Skip links

PRIVACYBELEID

PRIVACY POLICY

Van Dijk Maatwerk in Kastsystemen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Van Dijk Maatwerk in Kastsystemen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de AVG.
Dit brengt mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze zijn beschreven in het privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens en deze respecteren.

Van Dijk Maatwerk in Kastsystemen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door Van Dijk Maatwerk in Kastsystemen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • U voorzien van de door u aangevraagde informatie.
 • Contact met u opnemen.
 • Het aangaan van overeenkomsten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • van Dijk Maatwerk in Kastsystemen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van uw vragen:
Naam, adres, montage- afleveradres, telefoonnummers en emailadressen.

VERSTEKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij zullen uw gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden indien u hier ons schriftelijke toestemming voor geeft.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet vereist is.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Datalekken lossen we op en melden ze ook aan de toezichthouder en aan u, als het nodig is.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan.
Hiervoor dient u contact met ons op te nemen, wij doen er alle aan om zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen aan uw verzoek te voldoen. Ongegronde of overmatige verzoeken kunne geweigerd of aangerekend worden.

Deze privacy verklaring dateert van mei 2018

Deze website maakt gebruik van cookies om uw webervaring te verbeteren.